ایده-ابداع-کنترل

وسیله ای جهت اطلاع زسانی و گردهمایی مهندسین برق و کارشناسان و متخصصان فعال در گرایشهای مختلف صنعت برق

ابزار دقیق و سنسوریک
 

شرح دوره

آشنایی عمومی با سیستم های کنترل و ابزاردقیق

معرفی انواع استراتژیهای کنترل وسیسنمهای ابزار دقیق صنعتی_ انتخاب و کاربرد در پروژه های مختلف.

ابزار دقیق صنعتی (1)

آشنایی عمومی با سیستم کنترل_ آشنایی با ابزاراندازه گیری و سنسورهای مختلف دما؛ فشار؛ فلو؛ سطح و آشنایی با کابلهای ابزاردقیق_اصول نصب _ آشنایی با عملگرها و شیرهای کنترل و استانداردهای مرجع.

ابزار دقیق صنعتی (2)

اندازه گیریهای پیشرفته سطح با روشهای Ultrasonic وRadar  نکات مهم در انتخاب و نصب _ اندازه گیری فلو و نکات مهم در انتخاب و نصب فلومترها و تشریح ابزار فوق در یک پروژه صنعتی... تمرینات عملی ومثالهای کاربردی.

IEC & ISA  ( ابزار دقیق )

معرفی استانداردهای IEC در بخش ابزار دقیق .

معرفی استانداردهای ISA در بخش ابزار دقیق .

مستند سازی و طراحی مدارک مهندسی بخش ابزارد قیق

تعریف یک پروژه و فعالیتهای مورد نیاز_ آشنایی با لیست مدارک تعریف شده_ چگونگی تهیه Spec های مختلف_ نحوه تهیه وتولید Data Sheet  و بحث تفصیلی_ آشنایی با مدارک MTO و نحوه تولید این مدارک_آشنایی با مدارک سایزینگ.و....

نقشه خوانی P&ID

معرفیP&IDوPFD_بررسی استاندارد مربوط به Legend (ISA) __معرفی سمبلها و ابزار والمانهای مربوط به بخش کنترل و ابزار دقیق_بررسی کامل یک نمونه از نقشه ...P&ID

طراحی اسناد ابزار دقیق با نرم افزار INTOOLS

آشنایی با محیط نرم افزاری INTOOLS_نحوه ایجاد پروژه_معرفی المانهای P&IDدر نرم افزار_نحوه استفاده از ماژولهای مختلف اعم از HOOK UP،LOOP DWG و... ارایه تمرینات ومثالهای کاربردی با نرم افزار.

پنوماتیک مقدماتی

آشنایی با اصول پنوماتیک و.نحوه تولید هوای فشرده _ عملگرهای پنوماتیک. شناخت وانتخاب انواع ادوات  پنوماتیک _کار با سیمولاتورآموزشی.

الکترو پنوماتیک والکتروهیدرولیک

آشنایی با اصول عملگرهای الکتروپنوماتیک والکتروهیدرولیک _ نحوه عملکرد آنها همراه با کار با سیمولاتورو تمرینات عملی و کاربردی.

شیرها و عملگرهای کنترلی

آشنایی با انواع شیر و ساختمان داخلی هر یک؛ شیرهای کنترلی  ساختمان شیرهای کنترلی_انواع positioner ها_شیرهای ON/OFF و عملگرهای مختلف شیرهای ON/OFF و اصول کار آنهاو تمرینات عملی ومثالهای کاربردی.

سنسوریک (1)

نحوه عملکرد انواع سنسورهای صنعتی_ شناسایی و معرفی انواع سیگنالها_ سنسورهای تماسی وغیر تماسی_ بررسی فاکتورها و انتخاب سنسورها_ تمرینات عملی  وکاربردی.

سنسوریک( 2)

عملکرد انواع سنسورهای صنعتی پیشرفته و کاربرد و نحوه استفاده از آنها آشنایی با مدارات الکترونیکی پیشرفته و میکروپروسسورها. اصول انتخاب و نحوه صحیح اتصالات  سنسورها_ انواع سنسورهای سه و چهارسیمه. _ تمرینات عملی و کاربردی.

کالیبراسیون

آشنایی با کالیبراسیون ،معرفی سنسورهای مختلف و هدف از کالیبره نمودن آنها کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق نحوه عملکرد کالیبراتورها ونحوه کار با کالیبراتورها.

HART

معرفی پروتکل HART؛ خصوصیات و کاربردهای آن .
 نحوه کار با ,Hand Held Communicator تمرینات عملی ومثالهای کاربردی.